VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Preambule

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahy vzniklé mezi smluvními stranami, a to (i) provozovatelem portálu www.financnisupermarket.cz tj. Ing. Tomáš Hudeček, Na Výsluní 479, Bílina, 41801, IČ 76140555  a (ii) běžným uživatelem, který využívá služeb uvedeného portálu.
 2. Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování obchodních kontaktů a poptávek za účelem navázání vzájemné spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb s cílem najít takovou nabídku služeb, která bude pro běžného uživatele nejvýhodnější.

II. Vymezení základních pojmů

 1. V těchto VOP se rozumí:
  1. Portálem – webové rozhraní, které je uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.financnisupermarket.cz. Uvedené rozhraní je uzpůsobeno jednak ke shromažďování nabídek a jednotlivých kontaktů a jednak ke srovnání nabídky a poptávky v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb
  2. Provozovatelem – Ing. Tomáš Hudeček, Na Výsluní 479, Bílina, 41801, IČ 76140555
  3. Běžný uživatelem – každý návštěvník a uživatel Portálu, který v souladu s těmito podmínkami využívá služeb Portálu za účelem poptávky hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,
  4. Poradcem – zvláštní uživatel Portálu, který využívá služeb Portálu k získávání obchodních kontaktů na Běžné uživatele za účelem nabídky k uzavření smluv – hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,
  5. Poptávkou – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem získání nabídky a následné navázání spolupráce s Poradcem v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,
  6. Nabídkou – strukturovaný požadavek Poradce – osobní, telefonický a/nebo písemný kontakt Poradce za účelem bližších informací o Běžném uživateli a následné navázání spolupráce v oblasti hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,
  7. Registrací – elektronická registrace spočívající ve vyplnění a odeslání registračního formuláře potvrzením tlačítka „ODESLAT“ nebo rovněž vyplnění kontaktních údajů a udělení souhlasu s VOP ze strany Běžného uživatele.

III. Registrace uživatele

 1. Pro užívání služeb Portálu (zejména obdržení Nabídky) Běžným uživatelem je nezbytné provedení registrace Běžným uživatelem zasláním Poptávky.
 2. K registraci Běžného uživatele dochází vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo rovněž vyplněním kontaktních údajů Běžným uživatelem v souvislosti s vytvořením jeho Poptávky.
 3. Běžný uživatel svojí registrací, tedy potvrzením tlačítka „ODESLAT“, prohlašuje, že:
  1. se seznámil a porozuměl těmto VOP a souhlasí s nimi bez výhrad,
  2. je plně svéprávný, a
  3. jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé.
 4. Smluvní závazek mezi Běžným uživatelem a Provozovatelem je založen momentem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP potvrzením tlačítka „ODESLAT“.
 5. Běžný uživatel úspěšným provedením registrace (zaslání Poptávky) vyslovuje souhlas se zasíláním e‑mailů reklamního nebo informačního charakteru v souvislosti s poskytováním služeb Portálu, sdělení informací o novinkách služeb Portálu a o produktech a službách třetích osob souvisejících se službami poskytovanými v rámci Portálu do e-mailové schránky uvedené při registraci.

IV. Pravidla poskytování služeb

 1. Provozovatel neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný Běžným uživatelem. Tuto odpovědnost nese sám Běžný uživatel. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému a obsahu Portálu bez nutnosti souhlasu nebo oznámení Běžným uživatelům.
 3. Běžný uživatel svojí registrací vyjadřuje svůj zájem o navázání spolupráce s Poradcem s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi Běžným uživatelem a třetí stranou (nejčastěji bankou nebo spořitelnou). Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.
 4. Poradci reagují na Poptávky Běžných uživatelů v systému Portálu jimi vytvořenými Nabídkami.
 5. Běžný uživatel je v rámci poskytování služeb Portálu kontaktován Poradcem teprve na základě jím vytvořené Poptávky a souhlasu s VOP.
 6. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné.
 7. Běžný uživatel odesláním poptávky souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou Poskytovatelem poskytnuty Poradcům dle uvážení a podnikatelských zájmů Poskytovatele.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat Běžným uživatelem poskytnuté osobní údaje za účelem využíváním/naplněním služeb/účelu Portálu, tj. vyhledání nejvýhodnější nabídky finanční služby prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje Běžných uživatelů prostředky a opatřeními, jež je možné na Provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.
 2. Provedením úspěšné registrace Běžný uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Běžným uživatelem za účelem zprostředkování obchodní kontaktů a navázání spolupráce v oblasti finančních služeb s cílem najít takovou nabídku finančních služeb, která bude pro Běžného uživatele nejvýhodnější v souvislosti s využíváním služeb Portálu.
 3. Provozovatel je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat údaje zadané Běžným uživatelem v systému Poradci, za účelem nabídky finančních služeb poskytovanými či zprostředkovávanými těmito třetími osobami Běžnému uživateli, s čímž Běžný uživatel vyjadřuje svůj souhlas provedením úspěšné registrace.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Běžných uživatelů nebo jejich uživatelským účtům, anebo k příslušné databázi Provozovatele a za jejich neoprávněné použití, využití nebo zpřístupnění třetím osobám.
 5. Provozovatel je dále oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje zadané jednotlivými Běžnými uživateli (Jméno, příjmení, email, telefon a PSČ) pro účely zpracování Nabídky a řádného poskytování služeb Portálu dle těchto VOP a pro statistické účely a dále je oprávněn k jejich anonymnímu zveřejňování či užití. Tyto výstupy nebudou obsahovat údaje, na jejichž základě by mohl být Běžný uživatel identifikován. S tímto Běžný uživatel výslovně souhlasí. Běžný uživatel dokončením registrace uděluje souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů na dobu neurčitou.
 6. V případě, že registraci ve prospěch Běžného uživatele provedla osoba odlišná od Běžného uživatele, tak tato prohlašuje, že takto jedná se souhlasem běžného uživatele a je oprávněna nakládat s osobními údaji Běžného uživatele a že na výzvu Poskytovatele je schopna předložit souhlas s nakládáním s osobními údaji Běžného uživatele.

VI. Odpovědnost provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami.
 3. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi.
 4. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za skutečnost, že jednání mezi Běžným uživatelem a Poradcem nevedlo k uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, úvěru ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb.
 6. Běžný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.

VII. Ceny a poplatky

 1. Registrace a využívání všech služeb Portálu Běžným uživatelem jsou poskytovány bezúplatně.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 7.8.2020

Otec si udělal na stará kolena radost a díky Vaší pojistce byla nakonec dvojitá. U tohohle auta by byla větší nehoda špatně jej pojistit.

Roman Pražák