Slovník pojmů

Hypotéka

Základní stavební kámen financování bydlení u nás i v zahraničí. Hypotéky poskytují banky nebo hypoteční společnosti jako dlouhodobý úvěr a splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Hypotéky mohou být účelové, na financování bydlení nebo investice do nemovitostí, nebo neúčelové, tedy americké hypotéky.

Americká hypotéka

Stejně jako klasické hypotéky, i americká hypotéka je zajištěná zástavním právem k nemovitosti, ale není účelově vázána. Jedná se tedy o neúčelový úvěr a prostředky můžete využít podle svých představ.

Realitní hypotéka

U tohoto druhu hypotéky lze zohlednit i příjmy z pronájmu z budoucích či současných nájemních smluv podle § 9, Zákona o daních z příjmů č 586/1992 Sb. Při žádosti o tento úvěr je zapotřebí předložit aktuální nájemní smlouvu nebo smlouvu budoucí.

Bonita

Bonita vyjadřuje důvěryhodnost subjektu na finančním trhu, resp. žadatelovu schopnost hypotéku splácet. Jde vlastně o převrácenou hodnotu úvěrového rizika a hodnotí jak firmy, tak jednotlivce, ale i obce nebo státy.

Hlavní žadatel

Ke sjednávání hypoték může přistupovat zároveň několik osob. Hlavní žadatel o úvěr žádá, ručitel vlastní nemovitost, kterou se bude ručit, a spolužadatel přichází na řadu, když hlavní žadatel nedisponuje dostatečnými příjmy pro získání celé výše hypotéky. Všichni zúčastnění však musí souhlasit s parametry hypotéky a vytvořením zástavního práva.

Úrok

Úrok je odměna věřiteli za poskytnutí peněz. Dlužník, dočasně disponuje věřitelovými prostředky a zapůjčená částka, jistina, musí být do sjednané lhůty navrácena včetně dojednaného úroku.

Úroková sazba

Úroková sazba procentuálně vyjadřuje, kolik z jistiny musí dlužník věřiteli zaplatit za zapůjčenou částku a smluvené období.

Povinné ručení

Povinné ručení je zažité označení pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel. Ze zákona musí být sjednáno ke každému vozidlu s přidělenou SPZ, s technickým průkazem nebo k vozidlu, které je využíváno na veřejných komunikacích.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění se vyplatí v případě škod způsobených při havárii, živly, v důsledku vandalismu, při odcizení či neoprávněném užití vozidla. Pokud máte sjednanou havarijní pojistku, pojišťovna vám v těchto případech vyplatí adekvátní náhradu škody.

Fixace

Po dobu fixace je úroková sazba úvěru neměnná, zatímco po jejím ukončení se sazba mění dle aktuálních hodnot trhu. V tento okamžik je na místě s bankou vyjednávat o nové úrokové sazbě, délce fixace, délce splatnosti úvěru, atd.

Odhadní cena

Hodnota každé nemovitosti se mění v čase i podle jejího účelu. Z toho důvodů může dojít k tomu, že nemovitost má nakonec více různých cen v jeden časový okamžik. Odhadní cenu určuje znalec a je použita jako závazná ke stanovení výše zástavy bance.

 

Státní podpora

Ke stavebnímu spoření můžete od státu získat až 2.000 Kč ročně. Od ledna 2011 stát přispívá prostřednictvím ročních záloh ve výši 10 % z uspořené částky do 20.000 Kč. Podpora se vztahuje na všechny smlouvy, bez ohledu na datum jejich uzavření.

Jistina

Jistina je základní zapůjčená suma nebo částka, která tvořila vklad. K jistině se připisují úroky, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení, které pak tvoří příslušenství jistiny.

Vlastní zdroje

Ne vždy banka poskytne tzv. 100% hypotéku. Třeba v případě, že žadatel nemá dostatečně vysokou bonitu, banka poskytne jen část, kupříkladu 80%, a zbývající prostředky musí zajistit a doložit žadatel, aby měl věřitel jistotu, že svůj záměr dokončí – například dostaví nemovitost, na kterou byl úvěr poskytnut.

LTV

Zkratka LTV, jinak „Loan-to-value“, neboli půjčka k hodnotě v praxi vyjadřuje, v jakém poměru je výše půjčky od banky a hodnota nemovitosti.

Vinkulace

Věřitel, zpravidla banka, používá vinkulaci pojištění jako nástroj při sjednávání pojištění ke službě nebo předmětu, na kterou si pojištěný/dlužník půjčil. Jde tedy o vázání výplaty pojistného plnění na dodržování dohodnutých podmínek, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.

PRIBOR

PRIBOR je zkratka výrazu Prague InterBank Offered Rate a jde o průměrnou sazbu, za kterou jsou si banky na českém mezibankovním trhu ochotny navzájem půjčit. Podle sazby PRIBOR se například měsíčně, čtvrtletně nebo ročně mění úrokové sazby úvěrů, které jsou na PRIBOR v některých případech plně nebo částečně vázány.

Anuitní splátka

Anuitní splátka je nejpoužívanější cesta splácení hypotečních úvěrů u nás. Dlužník po dobu fixace úrokové sazby splácí stále stejnou částku, zatímco uvnitř této částky se mění poměr mezi splátkou jistiny a částkou

Otec si udělal na stará kolena radost a díky Vaší pojistce byla nakonec dvojitá. U tohohle auta by byla větší nehoda špatně jej pojistit.

Roman Pražák