VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Preambule

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahy vzniklé mezi smluvními stranami, a to (i) provozovatelem portálu www.financnisupermarket.cz tj. obchodní společností BEplan finanční plánování s.r.o., IČ: 05779944 se sídlem Kolbenova 931/40b, 190 00  Praha 9 – Vysočany, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269588 a (ii) běžným uživatelem, který využívá služeb uvedeného portálu.

Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování obchodních kontaktů a poptávek za účelem navázání vzájemné spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb s cílem najít takovou nabídku služeb, která bude pro běžného uživatele nejvýhodnější.

II. Vymezení základních pojmů

V těchto VOP se rozumí:

Portálem – webové rozhraní, které je uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.financnisupermarket.cz. Uvedené rozhraní je uzpůsobeno jednak ke shromažďování nabídek a jednotlivých kontaktů a jednak ke srovnání nabídky a poptávky v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb

Provozovatelem – společnost BEplan finanční plánování s.r.o., IČ: 05779944 se sídlem Kolbenova 931/40b, 190 00  Praha 9 – Vysočany, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269588

Běžný uživatelem – každý návštěvník a uživatel Portálu, který v souladu s těmito podmínkami využívá služeb Portálu za účelem poptávky hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,

Poradcem – zvláštní uživatel Portálu, který využívá služeb Portálu k získávání obchodních kontaktů na Běžné uživatele za účelem nabídky k uzavření smluv – hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,

Poptávkou – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem získání nabídky a následné navázání spolupráce s Poradcem v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,

Nabídkou – strukturovaný požadavek Poradce – osobní, telefonický a/nebo písemný kontakt Poradce za účelem bližších informací o Běžném uživateli a následné navázání spolupráce v oblasti hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb,

Registrací – elektronická registrace spočívající ve vyplnění a odeslání registračního formuláře potvrzením tlačítka „ODESLAT“ nebo rovněž vyplnění kontaktních údajů a udělení souhlasu s VOP ze strany Běžného uživatele.

III. Registrace uživatele

Pro užívání služeb Portálu (zejména obdržení Nabídky) Běžným uživatelem je nezbytné provedení registrace Běžným uživatelem zasláním Poptávky.

K registraci Běžného uživatele dochází vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo rovněž vyplněním kontaktních údajů Běžným uživatelem v souvislosti s vytvořením jeho Poptávky.

Běžný uživatel svojí registrací, tedy potvrzením tlačítka „ODESLAT“, prohlašuje, že:

se seznámil a porozuměl těmto VOP a souhlasí s nimi bez výhrad,

je plně svéprávný, a

jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé.

Smluvní závazek mezi Běžným uživatelem a Provozovatelem je založen momentem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP potvrzením tlačítka „ODESLAT“.

Běžný uživatel úspěšným provedením registrace (zaslání Poptávky) vyslovuje souhlas se zasíláním e‑mailů reklamního nebo informačního charakteru v souvislosti s poskytováním služeb Portálu, sdělení informací o novinkách služeb Portálu a o produktech a službách třetích osob souvisejících se službami poskytovanými v rámci Portálu do e-mailové schránky uvedené při registraci.

IV. Pravidla poskytování služeb

Provozovatel neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný Běžným uživatelem. Tuto odpovědnost nese sám Běžný uživatel. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému a obsahu Portálu bez nutnosti souhlasu nebo oznámení Běžným uživatelům.

Běžný uživatel svojí registrací vyjadřuje svůj zájem o navázání spolupráce s Poradcem s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi Běžným uživatelem a třetí stranou (nejčastěji bankou nebo spořitelnou). Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.

Poradci reagují na Poptávky Běžných uživatelů v systému Portálu jimi vytvořenými Nabídkami.

Běžný uživatel je v rámci poskytování služeb Portálu kontaktován Poradcem teprve na základě jím vytvořené Poptávky a souhlasu s VOP.

Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné.

Běžný uživatel odesláním poptávky souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou Poskytovatelem poskytnuty Poradcům dle uvážení a podnikatelských zájmů Poskytovatele.

V. Odpovědnost provozovatele

Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi.

Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci.

Provozovatel nenese odpovědnost za skutečnost, že jednání mezi Běžným uživatelem a Poradcem nevedlo k uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, úvěru ze stavebního spoření, refinancování úvěrů, pojištění majetku (zejména pojištění nemovitostí, povinné ručení a havarijní pojištění) a osob (zejména úrazové pojištění, životní pojištění a pojištění odpovědnosti), investic a spoření, a dalších obdobných finančních služeb.

Běžný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.

VI. Ceny a poplatky

Registrace a využívání všech služeb Portálu Běžným uživatelem jsou poskytovány bezúplatně.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.7.2018.

Při žádosti o hypoteční úvěr jsem se vždy chtěl spoléhat sám na sebe. Díky velmi vstřícnému a ochotnému jednání pracovníků Finančního supermarketu jsem ovšem velmi brzy změnil názor a výsledkem byla jednak obrovská úspora času, který bych jinak strávil návštěvami bank, ale především velmi výhodný výsledný produkt, ke kterému bych se vlastními silami nikdy nedostal…

Mgr. Ondřej Diblík, lektor